O naší mateřské škole

Naše škola pracuje podle mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Samostatná práce s dětmi ve třídách se trochu liší od ostatní práce v běžné mateřské škole. S dětmi pracujeme v centrech aktivit „ Ateliér, Dílna, Hudba, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Velké kostky a Dramatika“. Děti si DLE SVÉHO ZÁJMU denně vybírají jednu činnost z pestré nabídky/ze 4 – 6 činností/. Dovedou se rozhodnout, vědí, co chtějí dělat, co je z nabídky zaujalo. Samy si připravují pomůcky k realizaci daného záměru. Učí se tak větší samostatnosti, ale i zodpovědnosti za své rozhodnutí. Po své práci své místo uklízejí. Veškeré činnosti probíhají v klidu, ve spolupráci s dětmi, kteří  pracují ve stejném centru. Děti mezi sebou nebo s pedagogem hledají řešení, odpověď na otázky, projektují, zkoumají a především si hrají. Jakákoli činnost je pro děti HROU. Veškerý čas dítěte zaujímá HRA, ve které prožívá svůj svět.

Program "Začít spolu" je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám i kulturním tradicím naší země.

Hlavní cíle programu "Začít spolu" v kompetencích dítěte:

  • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • být tvůrčí a mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství( obci), zemi a prostředí,    ve kterém žijeme
  • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.

V ŠVP mateřské školy se odráží naše filozofie. Její otevřenost, komunikace a spolupráce na všech úrovních vztahů a interakce při cestě za prožitky a poznáním se promítá i do obsahu vzdělávacího programu.

Sazenice není méně dokonalá, než vzrostlý strom.

Nemluvně není méně dokonalé než dospělý člověk.

Dítě, které přichází na svět je dokonalé a takové, jaké je.

Naší filozofií je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získávání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti. Při všech činnostech respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, spontanitu, věk, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Zaměřujeme se na prožívání, tvořivé sebevyjádření a opětovné poznávání dítěte.

Vytváříme dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost, zájem poznávat nové věci, vede je k získávání zkušeností prožitkem. Zdůrazňujeme individuální přístup ke každému dítěti, integrované tematické učení a klademe důraz na spolupráci s rodinou. Vycházíme z motivace, dovedností dětí. Všechny didakticky zaměřené činnosti jsou z oblasti smyslové, poznávací, citové, sociální a estetické.

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Vše je založeno na citlivém, emotivně zabarveném procesu poznávání. Klademe důraz na to, aby každé dítě mělo možnost získávat informace formou, která mu je nejbližší, prožívat proces i výsledky vlastní tvorby. Podporujeme je v samostatnosti, ve vyjadřování vlastního mínění a postojů. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí. Každé dítě v naší mateřské škole má možnost vlastního výběru: z činností, které jsou mu nabízeny. Možnost výběru mají  i v jídle.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne, respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Jednáme přirozeně a citlivě tak, aby se cítily spokojeně a v bezpečí. Vytváříme vzájemnou důvěru. Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti. Vedeme je tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné jedince, uměly si vybrat, rozhodnout se, vzájemně se respektovaly. Vyhýbáme se soutěžení. S dětmi vytváříme společná pravidla soužití.

Nabídnutými tematickými celky vycházíme z  přirozených potřeb dítěte a ze skutečnosti dítěte a jeho životu blízkých. Podporujeme tělesnou zdatnost, fyzickou a psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. Pomáháme mu chápat okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Naším záměrem je založit u dítěte povědomí o vlastní sounáležitosti s okolním světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi. Vytvořit si kladný vztah a úctu k životu.

Hudbou, divadlem, výstavami poznáváme oblast umění a kultury. Na přístupných jevech i prostřednictvím pohádky dětem odkrýváme vztahy mezi lidmi, učíme je vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života.

Naším společným cílem je usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací cesty a postoje, které jsou potřebným základem celoživotního učení.

Dovolme  dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným.                                                                                                                                                                        Lea Paulínová 

Na přání rodičů v odpoledních hodinách dětem nabízíme zájmové kroužky, které vedou lektoři smluvních agentur: odkaz kroužky. Tyto kroužky v žádném případě nesuplují práce pedagoga, jen doplňují nabídku ze strany školy.

Zpracovala: Věra Kudláčková, ředitelka MŠ

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.